Άρθρο 4

10 Apr

1. Ο τίτλος του άρθρου 16 του νόμου 344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων” τροποποιείται και γίνεται ο ακόλουθος:

“Σύνταξη δήλωσης για το γάμο και τη βάπτιση”

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

“Την ίδια υποχρέωση έχει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας που δέχθηκε τη δήλωση για την τέλεση του γάμου.”

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου τροποποιείται και γίνεται η ακόλουθη:

1. Ο γάμος δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου της τελέσεώς του μέσα σε σαράντα μέρες από την τέλεσή του με την προσαγωγή αντίγραφου της πράξης που συνέταξε για την τελετή ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο θρησκευτικός λειτουργός που ευλόγησε το γάμο. Αντίγραφο της πράξης αυτής είναι υποχρεωμένοι να στείλουν στο ληξίαρχο, μέσα στην ίδια προθεσμία, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρορς της κοινότητας ή ο θρησκευτικός λειτουργός που τη συνέταξε.

4. Οι περιπτώσεις δ) και ζ) του άρθρου 31 του ίδιου νόμου τροποποιούνται και γίνονται οι ακόλουθες:

“δ) Αν ο γάμος έχει τελεσθεί με ιεροπραξία, το θρήσκευμα και το δόγμα της τέλεσης, το χώρο όπου έγινε και το όνομα και το επώνυμο του θρησκευτικού λειτουργού”

“ζ) Τα στοιχεία της πράξης που συνέταξε για την τέλεση του γάμου ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας η ο θρησκευτικός λειτουργός”

5. Το άρθρο 41 του ίδιου νόμου τροποποιείται και γίνεται το ακόλουθο:

“Οι ληξιαρχικές πράξεις για την γέννηση, το γάμο ή το θάνατο Έλληνα υπηκόου που γίνονται στο εξωτερικό από ξένες αρχές έχουν αποδεικτική δύναμη και στην Ελλάδα, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος του τόπου της σύνταξής τους”

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του ίδιου νόμου τροποποιείται και γίνεται η ακόλουθη:

“2. Ληξιαρχικά γεγονότα γέννησης, γάμου και θανάτου Ελλήνων υπηκόων μπορούν να δηλώνονται από τους υποχρέους είτε στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, είτε στις τοπικές ληξιαρχικές αρχές. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση, αντίγραφο της σχετικής πράξης μέσα σε τρεις μήνες από την σύνταξή της πρέπει να υποβάλλεται από τους υπόχρεους είτε στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, είτε απευθείας στο Ληξιαρχείο Αθηνών.”

7. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από πατέρα ομογενή Έλληνα του εξωτερικού και μητέρα Ελληνίδα μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική υπηκοότητα.

*Δημοσιεύστε την αναγγελία του γάμου σας απο το σπίτι σας!

Advertisements
%d bloggers like this: