Άρθρο 7

10 Apr

1. Γάμοι που έγιναν στο εξωτερικό πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ανάμεσα σε πρόσωπα που το ένα τουλάχιστον ήταν Έλληνας και σύμφωνα με τον τύπο που προβλεπόταν από την νομοθεσία της χώρας όπου έγινε ο γάμος θεωρούνται υποστατοί από την στιγμή που έγιναν, εκτός αν ο ένας από τους συζύγους εκτέλεσε νέο γάμο έγκυρο.

2. Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση από τρία τουλάχιστον χρόνια ή αν εξαιρετικές περιστάσεις κάνουν ιδιαίτερα σκληρή για τον έναν από τους συζύγους την αναδρομική αναγνώριση του γάμου ως υποστατό, ο γάμος θεωρείται άκυρος.

3. Σε κάθε περίπτωση έστω κι αν ο γάμος δεν θεωρειται υποστατός, εφαρμόζεται το άρθρο 1382 του Αστικού Κώδικα και τα παιδιά από το γάμο θεωρούνται γνήσια.

4. Αποφάσεις ξένων δικαστηρίων που έλυσαν γάμο θεωρούμενο ως ανυπόστατο κατά το προηγούμενο δίκαιο δημιουργούν δεδικασμένο κατά το άρθρο 323 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

5. Γάμοι που τελέστηκαν παρά την ύπαρξη των κωλυμάτων που καταργούνται με τον παρόντα νόμο θεωρούνται έγκυροι, εφόσον η ακυρότητά τους έχει αναγνωρισθεί με αμετάκλητη απόφαση πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Δίκες που εκρεμμούν για την αναγνώριση της ακυρότητας αυτών των γάμων καταργούνται.

*Δημοσιεύστε την αναγγελία του γάμου σας απο το σπίτι σας!

Advertisements
%d bloggers like this: